Plán adaptace  lesů Beskyd na změnu klimatu

Plán představuje systematický nástroj k zmírnění dopadů změny klimatu v průběhu 21. století a vznikl v rámci mezinárodního projektu „„Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd“ (zkráceně projekt BESKYDY).

1. Hlavní záměr

Plán adaptace lesů Beskyd na změnu klimatu reaguje na širší proces, který někdy nazýváme jako globální změna a který
zahrnuje proměny planety Země jak v přírodní, tak ve společenské sféře. Těchto proměn vnějšího prostředí
není ušetřen prakticky žádný kout České a Slovenské republiky, včetně masivu Beskyd a dalších horstev na hranici
obou zemí. Měnící se podnebí dopadá na složky životního prostředí (např. na vodní režim v krajině nebo různé
ekosystémy), oblasti lidské činnosti (zemědělství, lesnictví, doprava) či přímo ovlivňuje zdraví člověka.

Integrovaný přístup k přípravě adaptačního plánu
S ohledem na mezioborový přesah řešené tématiky se na zpracování adaptačního plánu podíleli odborníci ze tří
partnerských výzkumných organizací. Zapojení odborníci a experti z těchto organizací představují nejen lesníky
a přírodovědce, ale i odborníky na společenskovědní tématiku, hydrology, klimatology a informatiky.
Zájmové území
Česko-slovenský přeshraniční region Beskydy na území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce.

2. Přehled metodologických postupů

Plán adaptace lesů Beskyd na změnu klimatu vychází z klimatických scénářů (pravděpodobného vývoje klimatu), které v rámci dokumentu upřesňují dopady na region, jako např. nárůst průměrné teploty, nárůst tropických dní, úbytek mrazivých dní, úbytek sněhových srážek a úbytek dní se souvislou sněhovou pokrývkou.
V rámci projektu proběhlo také rozsáhlé mapování biodiverzity v regionu a na základě scénářů byla také modelována dynamika růstu lesa. Ve spolupráci s místními aktéry, zahrnujícími zástupce vlastníků lesů, samospráv, organizací věnujícím se ochraně životního prostředí a podnikatelů v cestovním ruchu, byla identifikována hlavní vhodná opatření pro adaptaci na změnu klimatu a zmírňování jejích projevů přímo pro přeshraniční region Beskyd.

Navrhovaná opatření pokrývají zejména oblasti lesního managementu, podpory biodiverzity a dalších ekosystémových služeb a institucionální a organizační podpory.

3. Návrh adaptačních opatření pro lesní management

V oblasti lesního managementu jsou navrhována opatření na zadržování srážkové vody v lesích a směřující ke změnám lesního managementu vycházejících z modelů dynamiky růstu lesa:

  • Udržení vody v krajině pomocí rekultivace půdy a nepoužívaných svážnic;
  • Zvýšení kvality lesních cest s cílem minimalizovat odtok vody z lesa a půdní erozi;
  • Efektivní ochrana lesů proti kalamitním a invazním druhům škůdců;
  • Uplatňování přírodě blízkého hospodaření lesů jako robustního opatření adaptace lesů na změnu klimatu;
  • Změna dřevinné skladby lesů zvýšením zastoupení teplo a suchomilných druhů dřevin;
  • Zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin garantujícího dostatečnou adaptabilitu.

4. Návrh adaptačních opatření pro podporu biodiverzity a dalších ekosystémových služeb

Velký důraz je kladen na opatření směřující k podpoře biodiverzity, které vycházejí z rozsáhlého šetření v CHKO Kysuce a CHKO Beskydy a pomáhají vytipovat vhodné lokality pro další ochranu, a oblasti udržitelného turismu a rekreace:

  • Adaptační opatření na zmírnění úbytku biodiverzity
  • Podpora šetrné turistiky a rekreace v zájmu poskytování více typů ekosystémových služeb jedním ekosystémem
  • Zadržování vody v krajině prostřednictvím retenčních nádrží pro umělé zasněžování

5. Návrh adaptačních opatření pro institucionální a organizační podporu

Adaptaci lesů na změnu klimatu neprosadí v přeshraničním regionu Beskyd pouze jeden z aktérů, ale vyžadována bude užší spolupráce mezi různými partnery.

  • Vytváření projektů podporujících spolupráci mezi organizacemi a aktéry

6. Závěr

Prakticky všichni aktéři v regionu budou muset vzít v potaz faktor klimatické změny a aktivně přizpůsobit své chování a rozhodování předpokládaným změnám. Je jasné, že pouze dílčí kroky či opatření na malém území nemohou vést k dostatečné adaptaci celého regionu, ale až jejich synergie a provázanost mohou mít dostatečný dopad. Je třeba na problematiku změny klimatu a adaptace na ni nahlížet z komplexního hlediska a vyhledávat kompromisní řešení mezi klíčovými skupinami aktérů.

Plnou verzi adaptačního plánu si můžete stáhnou zde: