Informácie o digital commons

Digitálne zdieľané statky (digital commons) vo virtuálnej forme, napríklad internet, či vedomosti zdieľané online. Štandardne sú tvorené kultúrnymi, prírodnými a v súčasnosti aj digitálnymi zdrojmi. Ide o spoločné zdroje dostupné všetkým ako voda, vzduch, diaľnice, parky či informácie dostupné na internete. Ich manažment je postavený na kolektívno-komunitnom princípe a je riadený neformálnymi normami  spoločenského správania a formálnymi pravidlami (spoločenská prax), ktoré sú zásadné pre účinné rozhodovanie.

Elinor Ostrom

Teória predpokladá preniesť tvorbu pravidiel manažmentu a rozhodovania na kolektívnych vlastníkov alebo užívateľov. Tí 
si vytvárajú pravidlá užívania a rozhodovania, vrátane kontrolných a sankčných mechanizmov. Tie boli formulované a
empirickyexperimentálne overené výskumom prof. Elinor Ostrom (Ostrom, 2009). Patrí medzi ne najmä 8 pravidiel
účinného 
manažmentu: 

  1. Ohraničené práva užívania
  2. Pravidlá sú v súlade s lokálnymi potrebami (Proporčná deľba ziskov a nákladov)
  3. Súlad formálnych pravidiel a zvykov
  4. Pravidlá kolektívnej voľby
  5. Efektívny monitoring (interný)
  6. Stupňované sankcie
  7. Interný mechanizmus riešenia konfliktov
  8. Akceptácia v multi-úrovňovej štruktúre riadenia

Zdieľaný manažment postavený na samosprávnosti, za podmienok fungujúcich dlhodobých práv užívania, tak vie sledovať kolektívne ciele (presadzovať kooperatívnu stratégiu). Vie to robiť pri nižších nákladoch ako nástroje štátnej regulácie prijaté na centrálnej úrovni alebo vytvárané trhom. Pravidlá sebakontroly vykazujú vyššiu efektívnosť a sú akceptovanejšie ako tie, ktoré prichádzajú „zhora“.  

Príkladom sú ekosystémové služby. V ekonomickom ponímaní zdieľané statky, vystavené spoločenskej dileme individuálnych a kolektívnych záujmov. Záujmy jednotlivca (maximalizácia úžitku) pri užívaní zdieľaných statkov sa dostávajú do konfliktu so záujmami skupiny (zachovanie kvality a kvantity statku). Tie často spôsobujú konflikty, neracionálne využívanie prírodných zdrojov, až ich následné vyčerpanie.

V nadväznosti na projekt INTERREG, realizovaný v Beskydoch a projekt SIMRA (H2020) bola navrhnutá spoločenská inovácia, využívajúca digitálne zdieľané statky ako novodobý fenomén. Ide o využitie princípu commons, na vytvorenie komunity vo fyzickom aj virtuálnom priestore. Tej sú predostreté scenáre vývoja klímy v danom regióne v horizonte troch desaťročí, pokiaľ nedôjde k zmene prístupu najmä k lesným a vodným ekosystémom. Vytvorením obrazu budúcnosti chceme docieliť zmenu správania kľúčových aktérov, vytvoriť nové prístupy, ktoré sa stanú pozitívny vzorom a budú prijaté postupne širokou verejnosťou.