Popis aktivity

Cieľ: Analýza vnímání významnosti (rizika) faktoru změn klimatu aktéry místního rozvoje (producentů a uživatelů ekosystémových služeb) a podpora efektivnosti a uskutečnitelnosti klimatických scénářů pro zájmový region pomocí ekosystémových služeb.

Záujmové územie: česko-slovenské pohraničí oblasti Beskyd (ČR – CHKO Beskydy, oprávněné území okresů: Frýdek-Místek, Vsetín, Nový Jičín – Zlínsky a Moravskoslezský kraj a v rámci SR – CHKO Kysuce, oprávněné území okresu Čadca, Bytča, Považská Bystrica, Púchov – Žilinský a Trenčianský kraj).

Základné údaje o respondentoch – kľúčoví aktéri

Metodika zberu dát

Semi-štruktúrované riadené rozhovory

Vnímanie rizika a dopadov klimatickej zmeny:

 • Základné informácie o respondentovi
 • Klimatické prejavy
 • Klimatické dopady
 • Mitigačné a adaptačné opatrenia
 • Rozhodovanie a manažment
 • Ekosystémové služby
 • Zmena správania v percepcii mitigačných a adaptačných opatrení

Fázy zberu dát: október 2018 – marec 2019

Výsledky

 1. Vodný a lesný manažment
 2. Multifunkčnosť ekosystémových služieb
 3. Spolupráca aktérov a organizácii a zmena správania

Vodný a lesný manažment

 • Výstavba poldrov a vodných nádrží na zachytávanie vody
 • Údržba korýt riek a potokov
 • Uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia lesov
 • Vybudovanie kvalitných lesných ciest, pretože inak nie je možné efektívne reagovať na ochranu lesa
 • Ponechať aj mŕtve porasty, lebo okamžitou ťažbou ubúda množstvo humusu
 • Zmena drevinového zloženia lesov zvýšením zastúpenia teplo a suchomilných druhov drevín
 • Integrovaná ochranu lesov proti kalamitným a inváznym druhom škodcov
 • Rekultivácia pôdy, vytváranie zvážnic, priepustov a protieróznych opatrení na lesných cestách

Multifunkčnosť ekosystémových služieb

Opatrenia pre zachovanie rozmanitosti ekosystémových služieb

Spolupráca aktérov a organizácii a zmena správania

 • Spolupráca na viacerých úrovniach (medzi organizáciami, jednotlivými skupinami aktérov, cezhraničná spolupráca )
 • Projekty podporujúce spoluprácu so zapojením širokej skupiny aktérov
 • Vytvárané v konzorciu odborníkov reflektujúce potreby územia a verejnosti
 • Finančná podpora zo strany štátu a najmä distribúcia finančných prostriedkov do komplexných a navzájom prepojených projektov

Zmena správania v percepcii mitigačných a adaptačných opatrení

Scenár vývoja zmeny klímy

Projekcia „stredného pesimistického“ scenára zodpovedá  globálnemu nárastu teploty 1,4 stupňa Celzia v polke storočia 1,8 stupňa Celzia na konci storočia (referenčné obdobie 1986-2005).

V území Beskydy/Kysuce uvažujeme o scenári pre roky 2041-2060 v porovnaní so súčasnosťou (1981-2010) a sledujeme 4 významné zmeny:

 • Počet tropických dní/búrkových
 • Počet ľadových dní (dní s celodenným mrazom)
 • Zimné (dažďové zrážky)
 • Počet dní so snehovou pokrývkou nad 30 cm

Zdroj: (IPCC, 2013)

Správa zo semi štrukturovaných riadených rozhovorov.

Detailné informácie sa nachádzajú v pdf dokumente.

Kliknutím na obrázok otvoríte .pdf súbor.