Región Beskydy

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Beskydy sa rozprestiera v členitom teréne územia Vonkajších Západných Karpát, zaberá skoro celé územie Moravskosliezských Beskýd, podstatnú časť Vsetínských vrchov a moravskú časť Javorníkov, ktoré tvoria hranicu so Slovenskom. V tejto oblasti na ňu nadväzuje Chránená krajinná oblasť Kysuce.

Celková rozloha riešeného územia je 150 000 ha, lesnatosť na území je pokrytá na 71%. CHKO Beskydy patrí svojou rozlohou k najväčšej chránenej krajinnej oblasti v Českej republike. V CHKO Beskydy je vyhlásených 60 maloplošných chránených území (7 národných prírodných rezervácií, 28 prírodných rezervácií a 25 prírodných pamiatok). V neposlednom rade je aj rekreačnou oblasťou nadregionálneho významu.

CHKO Kysuce

sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenskej republiky a susedí s národným parkom Malá Fatra, Chránenými krajinnými oblasťami Horná Orava, Strážovské vrchy a veľkoplošnými chránenými územiami Českej a Poľskej republiky.

Pôda sa začala využívať v prospech poľnohospodárstva a okrem tejto zmeny tu kolonizácie za sebou zanechali jedinečnosť krajinného obrazu. Charakteristická je mozaika lesov, pasienkov, terasovitých políčok a osád s architektúrou dreveníc roztrúsených po kraji. Aj táto skutočnosť zohrala dôležitú úlohu pri vyhlasovaní CHKO Kysuce. Človek poľnohospodárskou činnosťou umožnil prírode nakombinovať botanicky zaujímavé sekundárne spoločenstvá rastlín, čím zvýšil biodiverzitu pôvodne lesnatého územia Kysúc o pasienkové a lúčne druhy rastlín i živočíchov.

Beskydy

sú charakterizované ako prihraničný marginalizovaný región s prevažným zastúpením lesov. Územie Beskýd sa nachádza v slovensko-českej cezhraničnej oblasti a turisticky je to jeden z najobľúbenejších česko-slovenských regiónov.

Množstvo prírodných scenérií v kombinácii s horami vytvára ideálne podmienky pre letnú aj zimnú turistiku. Nachádza sa tu viacero zaujímavých miest s tradíciami folklóru. Oblasť Beskýd je súčasťou karpatského oblúka s dominantou Lysá hora a zároveň najrozsiahlejšou krajinnou oblasťou v Českej republike s množstvom prírodných rezervácií. V regióne majú bohatú tradíciu remeslá a typická kuchyňa. Unikátna je aj miestna horalská architektúra s radou drevených kostolíkov, historických drevených objektov a mestských pamiatkových rezervácií. (Správa CHKO Beskydy, 2019)