Podstata inovace

Inovační region Čmelák – Společnost přátel přírody v České republice představuje příklad komunitního vlastnictví s dlouholetou tradicí, řešící sociální dilema mezi individuálním zájmem o produkční funkci lesa a jeho nadužívání a celospolečenskými přínosy trvale udržitelného poskytování mimoprodukčních funkcí lesa (například regulace klimatu, podpora biodiverzity, rekreace, vzdělávání nebo regulace odtoku a kvality vody). Spolek čmelák je aktivní zejména v severních Čechách v okolí Liberce.

Čmelák postupně přeměňuje různé přírodní lokality za účelem zvýšení biodiverzity. Jedním z unikátních projektů je Nový prales, kde již do roku 2004 Čmelák přeměňuje smrkové monokultury na Ještědu na smíšený les, ze kterého bude jednou opět nový prales. Desítky tisíc sazenic buků, jedlí nebo javorů postupně nahrazují část smrků. Přírodní biodiverzita se tak pomalu začíná vracet. Cesta k dnešnímu stavu nebyla ale vůbec snadná. Problémem je zejména přemnožená zvěř, srnčí, jelení a mufloní, která dokáže zcela zlikvidovat mladé sazenice, zvláště, když jsou okolo jen smrky a jehličí. Proto se Čmelák musel pustit do budování nákladných oplocenek, které stromky v prvních letech ochrání. Do práce se zapojily také stovky dobrovolníků, všech věkových kategorií a doslova z celého světa a tento projekt již finančně podpořilo také okolo 5000 dárců (například pomocí nákupu vydávaných certifikátů).

Zapsaný spolek Společnost přátel přírody – Čmelák je novou institucí sdružující členy místní komunity se zájmem o péči a ochranu cenných přírodních lokalit. Členové spolku rozhodují o svých aktivitách kolektivně (nejvyšším orgánem je členská schůze). V rámci založeného pozemkového spolku Čmelák získává prostředky pro svou činnost v Novém pralese mimo jiné prodejem certifikátů. Kupující se stává patronem určitého území Nového pralesa, kde je stará smrková monokultura nahrazována smíšeným a přírodě-blízkým lesem. Patroni se zároveň podílejí na vytváření nové dlouhodobé instituce – komunitního vlastnictví.

Dlouhodobý režim komunitního vlastnictví (ať už historicky nebo nově vytvořený) ukazuje, jak reagovat na společenské a environmentální výzvy prostřednictvím aktivit založených na komunitním přístupu, kolektivním rozhodování a spontánní organizaci sdružení lidí se stejným zájmem (dále označováno jako „samo-organizace“). Samo-organizace lesních ekosystémových služeb založená na adaptaci a flexibilitě členů lesních pozemkových spolků (zde tedy místní komunita v podobě neziskové organizace pečující o vlastněný les) umožňuje inovativní postupy v obhospodařování lesů podporující poskytování mimoprodukčních funkcí lesa, zejména umožňující rozvoj přírodě-blízkého lesnictví.

Česká část inovačního regionu se nachází v Libereckém kraji v severní části České republiky. Nadmořská výška je mezi 350-850 m n. m.

Od roku 2004 vykoupili členové Společnosti přátel přírody více jak 35 ha půdy v oblasti Podještědí, která byla většinou pokryta smrkovou monokulturou (cca 50 let staré stromy). Tyto monokultury byly zasazeny na loukách. Mnoho stromů bylo zničeno jeleny a jinou zvěří. V oblasti se nachází drobné a roztříštěné části pokryty mladými bukovo-javorovými porosty, starými bukovými porosty a ostrovy bukových stromů, javorů, jeřábů a vrb. Nachází se zde rovněž relativně malý, ale jedinečný starý listnatý les s jilmy, lípami a vrbami. Čmelák postupně kousek po kousku mění oblast na lesy přírodě-blízké zvané „Nový prales“. Dosud bylo vysazeno více než 70 000 sazenic, zbylé oblasti jsou ponechány přirozenému zalesňování.

Privatizace půdy a návrat vlastnických práv na počátku 90. let v rámci lesnictví ve střední a východní Evropě zvýšila poptávku po produkčních funkcích a významně ovlivnila kvalitu a kapacitu lesů, což vedlo k mobilizaci a vznik komunit a samo-organizovaných komunit (např. pozemkových spolků, environmentálních neziskových organizací atd.). Společnost přátel přírody Čmelák, která vznikla v roce 1944, využívá od roku 2004 darovací certifikáty jako zdroj financování přeměny starých smrkových lesů.

Monokulturní smrkové lesy českých hor jsou dlouhodobě méně odolné vůči povětrnostním vlivům a měnícím se klimatickým podmínkám, včetně souvisejícího zamoření kůrovcem. Tržní tlaky vyústily v konflikt mezi ochranou lesa a podporou přírodní rozmanitosti a produkcí dřeva. Proto se Čmelák rozhodl zavést úplně nový model managementu multifunkčního lesa založený na práci dobrovolníků a financovaný s pomocí široké veřejnosti.

Pro zahájení inovačních aktivit je hned několik motivačních faktorů:

  • vyšší kvalita životního prostředí, zvyšování odolnosti lesů a podpora biodiverzity,
  • potřeba dodatečných finančních zdrojů,
  • propagace aktivit a zvyšovaní povědomí obyvatel.

Členové lesního společenstva a místní komunity, ale také širší společnost – lesy poskytují více mimoprodukčních funkcí – ekosystémových služeb (většinou regulačních a kulturních).

Je vhodné zavést systém plateb za ekosystémové služby (PES) v rámci inovativního lesního hospodaření, který by stimuloval využívání postupů na ochranu biodiverzity, podporu uhlíkového hospodaření a dalších ekosystémových služeb.

Nedostatek obecných vnitrostátních politik na podporu inovací v oblasti lesnické politiky a správy inovací (platby za ekosystémové služby) a nedostatek podnětů a motivace ke změně chování k podpoře multifunkčnosti lesů.

Velmi negativně při zavádění inovativních přístupů v managementu lesa a podpoře biodiverzity působí také přemnožená lesní zvěř, která často decimuje novou více druhovou výsadbu.

Rozšíření platby za ekosystémové služby s cílem zvýšit počet dárců a patronů Nového pralesa, pravidelné dary a nové platební stimuly, jako například nové tržní produkty.

Výměna mezinárodních zkušeností s uplatňováním dobrovolných plateb za ekosystémové služby v lesním hospodářství. Definování optimálních pravidel pro zavedení plateb za ekosystémové služby a pro efektivní implementaci inovativního lesního hospodaření.

Přenos znalostí o tom, jak využívat mimoprodukční lesní služby (nový inovativní mechanismus) k financování činností šetrných k životnímu prostředí v lesích nebo k náhradě ušlých zisků způsobených omezením těžebních činností.

Prosím navštivte Společnost přátel přírody Čmelák:

www.cmelak.cz/novy-prales/

Kliknutím na otázku zobrazíte odpověď.